Słownik Pożyczkowy

Data dodania: 1 lipca 2014 r. / Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2022 r.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej –  jest to podmiot prowadzący rejestr dłużników. Jako jeden z nielicznych tego typu podmiotów działających w Polsce pozwala uzyskać dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej. Dostarcza informacji gospodarczych a także wspiera procesy windykacyjne. Dodatkowo zwiększa wiarygodność finansową stron transakcji.

BIK – skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej; działa od 1997 roku. Udostępnia sektorowi bankowemu raporty przedstawiające historię kredytową klientów. BIK współpracuje z bankami komercyjnymi, SKOK-ami oraz bankami spółdzielczymi. Około 90% raportów BIK zawiera pozytywne informacje dotyczące sytuacji finansowej klientów.

ERIF – jest rejestrem dłużników, który został utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Przedmiotem działalności biura jest przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie danych o dłużnikach oraz płatnikach, którzy regulują terminowo zobowiązania finansowe. Takie działania pozwalają zwiększać wiarygodność przeprowadzanych transakcji.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego –  jest instytucją, która sprawuje nadzór nad podmiotami działającymi w sektorze bankowym, na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym. W jej kompetencjach jest także nadzór nad instytucjami płatniczymi. Główne zadania KNF-u poza wymienionymi to także polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy podmiotami rynku finansowego.

KRD – jest podmiotem, który ma za zadanie przyjąć, przechować oraz udostępnić informacje i dane gospodarcze. Czynności te odbywają się za pośrednictwem internetu, dzięki czemu Krajowy Rejestr Długów jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. Bazę danych dłużników tworzą przedsiębiorcy działający w różnych sferach gospodarki bez względu na rozmiar działalności oraz formę prawną. Dostawcy informacji są jednocześnie ich odbiorcami.

Monit – jest pisemnym ponagleniem albo przypomnieniem skierowanym do kontrahenta mającym poinformować go o upłynięciu terminu realizacji jego zobowiązań. Jest to narzędzie bardzo często wykorzystywane w wielu procedurach windykacyjnych. Pełni funkcję motywacyjną dla kontrahenta, ale także dowodową dla banku (często obie te funkcje występują jednocześnie).

Opłata rejestracyjna – jest jednorazową opłatą wnoszoną z tytułu zarejestrowania danych w przedsiębiorstwie, organizacji albo w instytucji w przypadku podmiotów działających w branży finansowej (chodzi tutaj między innymi o firmy pożyczkowe). Obejmuje ona założenie konta oraz rejestrację danych osobowych takich jak dane teleadresowe.

Parabank – jest to podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą taką jaką wykonują banki, jednak działalność ta prowadzona jest na podstawie innych przepisów prawa niż Prawo Bankowe. Instytucje parabankowe stanowią uzupełnienie systemu banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Parabanki tworzą równoległy system bankowy.

Płynność finansowa – jest to zdolność każdego przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań w terminie wymagalności. Jest to jeden z podstawowych wskaźników, które są analizowane w celu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Aby stwiedzić na jakim poziomie jest wskaźnik trzeba znać stan zasobów finansowych i poziom zobowiązań firmy.

Poręczyciel – jest jedną ze stron umowy poręczenia. Strona ta zobowiązuje się w ramach danej umowy do wykonania zobowiązania w stosunku do wierzyciela w momencie, kiedy dłużnik nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Oświadczenie poręczenia musi być bezwzględnie – pod rygorem nieważności – umieszczone na piśmie.

Promesa – jest przyrzeczeniem, obietnicą wykonania pewnej czynności lub spełnienia świadczenia. Jest to także zobowiązanie ze strony organu państwowego do wydania decyzji po spełnieniu przez zainteresowanego wszystkich wymaganych czynności. Jest to również nazwa dokumentu, który zawiera tego rodzaju przyrzeczenie.

RRSO – jest rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Można je także rozumieć jako koszt uzyskania kredytu, który ponosi konsument. Wartość tą wyraża się jako procent całkowitej kwoty kredytu w rozliczeniu rocznym. Wskaźnik RRSO umożliwia każdemu potencjalnemu kredytobiorcy łatwe porównanie ofert poszczególnych banków.

Spirala kredytowa – jest to termin stosowany w stosunku do klientów banków czy innych instytucji finansowych, którzy zaciągnęli jeden lub kilka kredytów i w pewnym momencie stracili możliwość ich terminowego spłacania. Zwykle w takiej sytuacji zaciągają kolejny kredyt, od którego także muszą płacić odsetki. Jest to więc bardzo prosta droga do wpadnięcia w kłopoty finansowe.

Umorzenie – oznacza całkowitą lub częściową rezygnację ze ściągania należności pieniężnych. Sytuacja taka ma miejsce bardzo często w przypadku prób odzyskania przez przedsiębiorstwo jakichkolwiek należności. Firmy decydują się wtedy umorzyć część należności dłużnika w zamian za szybką spłatę pozostałej części kwoty.

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmiot ten powstał jako Urząd Antymonopolowy w 1990 roku, jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu monopolom i praktykom monopolistycznym. Urząd zajmuje się walką z porozumieniami zagrażającymi konkurencji rynkowej, a także promocją konkurencyjności.

Weksel – jest specyficznym rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie. Wystawca weksla nazywany jest trasantem. W umowie wekslowej występuje także trasat oraz reemitent. Trasat dokonuje na rzecz reemitenta zapłaty określonej w umowie sumy pieniędzy. Wyróżnia się m.in. weksle własne i trasowane.

Wierzytelność – jest to antonim długu. Jeśli pierwsza firma ma dług wobec drugiej firmy to ta druga firma ma wierzytelność w stosunku do tej pierwszej. Wierzyciele mają prawo do określonych roszczeń w stosunku do swoich dłużników (chodzi o spłatę długu). Wyróżnia się między innymi wierzytelności bankowe i ubezpieczeniowe.

Windykacja – może dosłownie oznaczać dochodzenie roszczeń. Przepisy prawa przewidują określone działania dotyczące dochodzenia swoich praw własności. Wyróżnia się windykację polubowną i windykację sądową. Obie mają na celu doprowadzić do spłaty długu. Windykacja sądowa jest pierwszym krokiem do egzekucji komorniczej.

Zabezpieczenie pożyczki – jest to środek zapobiegawczy stosowany przez pożyczkobiorcę w celu zapewnienia sobie terminowej spłaty jej rat. Zabezpieczeniem może być nieruchomość lub poręczenie. Zabezpieczenia są najczęściej stosowane w stosunku do klientów mających niską zdolność kredytową (muszą oni wtedy zwiększyć swoją wiarygodność).

Zdolność finansowa – jest to zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty raty kredytu. Polskie prawo wymaga posiadania takiej zdolności w sytuacji chęci uzyskania kredytu bądź pożyczki. W wyjątkowych sytuacjach poszczególne podmioty mogą uzyskać kredyt nie mając takiej zdolności, muszą jednak przedstawić skuteczny plan naprawczy.

ZFP – Związek Firm Pożyczkowych – jest to stowarzyszenie firm udzielających pożyczki – są to w szczególności szybkie pożyczki udzielane za pośrednictwem internetu, zwykle krótkoterminowo. Stowarzyszenie ma na celu zmienić negatywny wizerunek całej branży. Zajmuje się przygotowaniem kampanii marketingowych mających promować najwyższe standardy działań firm udzielających pożyczek.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Komentarze